GenVias – diagnostické centrum

Genvias – genetické diagnostické centrum sa zameriava na diagnostiku , monitoring a prognózovanie pacientov s vysokým rizikom prítomnosti monogénových syndrómov a to najmä syndrómu HBOC – dedičného karcinómu prsníka a ovárií, ale aj iných pridružených nádorov. Súčasťou nášho pracoviska je aj diagnostika rizikových jedincov s kolorektálnym karcinómom a malignitami GIT-u. Centrum pozostáva z fungujúceho, hygienou schválené genetického laboratória spolu s ambulanciou klinickej genetiky na Šustekovej ulici č.2, nachádza sa v budove polikliniky. Jeho odbornou garantkou je atestovaná odborníčka v oblasti humánnej genetiky a onkogenetiky, s dlhoročnou praxou v oblasti hematoonkológie, farmakogenetiky a hereditárnej onkogenetiky.

Úseky:

  • Ambulancia lekárskej genetiky – Blok C 2.poschodie, č.dverí 220
  • Zriadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializovanom odbore lekárska genetika – laboratórium Blok B 4.poschodie

Naším poslaním je včasnou diagnostikou pomáhať ľuďom a zachraňovať ich životy.

— MUDr. Copáková

Odborný garant a výkonný riaditeľ – MUDr.Lucia Copáková

Moje rozhodnutie zapojiť sa ako odborný garant diagnostického centra GenVias bolo rýchle a neomylné. Už dlhú dobu som pociťovala intenzívnu potrebu priniesť na Slovensko diagnostiku na medzinárodnej úrovni s časovým výstupom vyšetrenia do 3 mesiacov. Podľa genetických štandardov by čas výstupu od konzultácie po obdržanie výsledku nemal presahovať dobu 2 mesiacov, pri komplikovaných vyšetreniach dobu 6 mesiacov, čo sa dnes bohužiaľ stále nedeje. Presne tento časový interval v GenViase dodržiavame. Zároveň som nadšená z realizácie tzv. panelovej diagnostiky, ktorá predstavuje vyšetrenie skupiny až 26 génov  v časovom intervale výstupu do 3 mesiacov.  Rozdiel oproti doterajším spôsobom testovania je v rozsahu výstupu a v jeho informatívnej hodnote. Doteraz sa najčastejšie  testovalo len v obmedzenom počet génov  1-4, čo bolo často-krát bez nálezu konkrétnej mutácie. Význam genetickej konzultácie a samotnej analýzy je neopísateľný a dokáže v pozitívnom zmysle ´´ otočiť život o 180 stupňov. Výsledkom každej genetickej konzultácie je posúdenie rizika a hlavne nastavenie optimálnej dispenzarizačnej schémy pre pacienta. Pracujeme s najnovšími technológiami a najmodernejšími prístrojmi a úzko spolupracujeme so špičkovými špecialistami v odbore gastroenterológia, gynekológia, onkológia, kardiológia po celom Slovensku.

  Vzdelanie:

  • Medzinárodná atestačná skúška
  • Špecializácia v odbore LEKÁRSKA GENETIKA
  • Certifikácia v odbore interný auditor
  • Špecializácia v odbore Finančný manažment v zdravotníctve
  • Diplom zo všeobecného lekárstva – Štátne skúšky z chirurgie, pediatrie, internej medicíny, gynekológie a pôrodníctva, akademický titul MUDr .
  • 1999-2005 Univerzita Komenského, Lekárska fakulta Bratislava
  • 2001-2005 Gymnázium Pavla Horova, Michalovce so zameraním na štúdium prírodných vied

   

  Prax:

  • 2017 – súčasnosť odborný garant a výkonný riaditeľ diagnostického genetického centra GenVias
  • 2005 -2010 – sekundárny lekár na oddelení lekárskej genetiky NOÚ , Klenová, Bratislava
  • 2010 -2017 – primárka oddelenia lekárskej genetiky NOU, Klenová, Bratislava
  • 2007-2010 – Zdravotnícke zariadenia Slovensko – Stáže na odd.: gynekológia a pôrodníctvo, interná medicína,endokrinológia, hemodialýza, neurológia, chirurgia, onkohematológia, lekárska genetika, cytogenetické laboratórium, laboratórium molekulovej diagnostiky

   

  Členstvá v odborných spoločnostiach:

  • Slovenská lekárska komora (SLK)
  • Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky (SSLG)
  • Lymfómová skupina Slovensko (Lysk)